การประชุมผู้ถือหุ้นประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เผยแพร่วันที่ 26 มีนาคม 2564)

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับเต็ม)
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารและหลักฐานที่ต้องใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หรือมอบฉันทะ และวิธีการใช้ระบบประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2563
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian)
คู่มือการใช้งานระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 27 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การให้สิทธิผู้ถือหุ้น เสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ

หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติ เกี่ยวกับการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระการประชุม หรือ เสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2564
แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นระเบียบวาระในการประชุมผู้ถือหุ้น (แบบ ก)
แบบเสนอชื่อบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ข)
แบบข้อมูลของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการ (แบบ ค)

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 (เผยแพร่วันที่ 30 มิถุนายน 2563)

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26 (ฉบับเต็ม)
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2562
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
แนวทางเพื่อป้องกันการติดเชื้อ COVID-19 ในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2563
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 (ครั้งที่ 26)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 26

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 (เผยแพร่วันที่ 22 มีนาคม 2562)

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25 (ฉบับเต็ม)
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
การใช้รหัสคิวอาร์ (QR Code) สำหรับดาวน์โหลดรายงานประจำปี 2561
แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian)
มติที่ประชุมผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 (ครั้งที่ 25)
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 25

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 (เผยแพร่วันที่ 23 มีนาคม 2561)

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24 (ฉบับเต็ม)
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23
เอกสารแนบ 2: ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 3: รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
เอกสารแนบ 4: ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5: แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6 : ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
เอกสารแนบ 6: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
เอกสารแนบ 6: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24
ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 24

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 (เผยแพร่วันที่ 17 มีนาคม 2560)

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23 (ฉบับเต็ม)
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
เอกสารแนบ 2: ข้อมูลกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 3: รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
เอกสารแนบ 4: ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5: แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6 : ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
เอกสารแนบ 6: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
เอกสารแนบ 6: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23
ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 23

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22 (ฉบับเต็ม)
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 21
เอกสารแนบ 2: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 3: รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
เอกสารแนบ 4: ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5: แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
เอกสารแนบ 7: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
เอกสารแนบ 8: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22
ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 22

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

หนังสือบอกกล่าวเรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2558
เอกสารแนบ 2: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 3: รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
เอกสารแนบ 4: ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5: แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
เอกสารแนบ 7: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
เอกสารแนบ 8: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21
ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 21

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558 (ฉบับเต็ม)
จดหมายเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 20
เอกสารแนบ 2: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 3: รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
เอกสารแนบ 4: ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5: แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
เอกสารแนบ 7: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
เอกสารแนบ 8: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian)
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2558

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20 (ฉบับเต็ม)
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 19
เอกสารแนบ 2: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 3: รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
เอกสารแนบ 4: ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5: แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
เอกสารแนบ 7: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
เอกสารแนบ 8: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20
ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 20

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 18
เอกสารแนบ 2: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 3: รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
เอกสารแนบ 4: ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5: แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
เอกสารแนบ 7: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
เอกสารแนบ 8: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19
ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 19

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 17
เอกสารแนบ 2: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 3: รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
เอกสารแนบ 4: ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5: แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
เอกสารแนบ 7: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
เอกสารแนบ 8: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18
ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 18

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญวิสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 1/2553
เอกสารแนบ 2: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 3: รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
เอกสารแนบ 4: ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5: แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
เอกสารแนบ 7: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
เอกสารแนบ 8: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17
ภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 17

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553 (ฉบับเต็ม)
จดหมายเชิญประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 16
เอกสารแนบ 2: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 3: รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
เอกสารแนบ 4: ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5: แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
เอกสารแนบ 7: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
เอกสารแนบ 8: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian)
มติที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
รายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553
ภาพการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2553

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16
จดหมายเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16
เอกสารแนบ 1: รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 15
เอกสารแนบ 2: ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะ
เอกสารแนบ 3: รายละเอียดประกอบวาระที่เสนอเพื่อพิจารณาและอนุมัติ
เอกสารแนบ 4: ข้อบังคับและข้อกำหนดเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 5: แผนที่แสดงสถานที่จัดประชุมผู้ถือหุ้น
เอกสารแนบ 6: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก)
เอกสารแนบ 7: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข)
เอกสารแนบ 8: ดาวน์โหลดหนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค Custodian)
มติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16
รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 16