ข้อมูลนำเสนอผู้ลงทุน

ข้อมูลผลการดำเนินงานนำเสนอแก่นักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2564

19 พฤษภาคม 2564 (ไตรมาส 1)

ปี 2563

18 มีนาคม 2564 (ไตรมาส 4)
25 พฤศจิกายน 2563 (ไตรมาส 3)
26 สิงหาคม 2563 (ไตรมาส 2)
27 พฤษภาคม 2563 (ไตรมาส 1)

ปี 2562

18 มีนาคม 2563 (ไตรมาส 4)
21 พฤศจิกายน 2562 (ไตรมาส 3)
22 สิงหาคม 2562 (ไตรมาส 2)
29 พฤษภาคม 2562 (ไตรมาส 1)

ปี 2561

19 มีนาคม 2562 (ไตรมาส 4)
21 พฤศจิกายน 2561 (ไตรมาส 3)
24 สิงหาคม 2561 (ไตรมาส 2)
21 พฤษภาคม 2561 (ไตรมาส 1)

ปี 2560

6 มีนาคม 2561 (ไตรมาส 4)
23 พฤศจิกายน 2560 (ไตรมาส 3)
31 สิงหาคม 2560 (ไตรมาส 2)
31 พฤษภาคม 2560 (ไตรมาส 1)

ปี 2559

28 มีนาคม 2560 (ไตรมาส 4)
17 พฤศจิกายน 2559 (ไตรมาส 3)
25 สิงหาคม 2559 (ไตรมาส 2)
6 มิถุนายน 2559 (ไตรมาส 1)

ปี 2558

9 มีนาคม 2559 (ไตรมาส 4)
23 พฤศจิกายน 2558 (ไตรมาส 3)
3 กันยายน 2558 (ไตรมาส 2)
20 พฤษภาคม 2558 (ไตรมาส 1)

ปี 2557

9 มีนาคม 2558 (ไตรมาส 4)
17 พฤศจิกายน 2557 (ไตรมาส 3)
18 สิงหาคม 2557 (ไตรมาส 2)
19 พฤษภาคม 2557 (ไตรมาส 1)

ปี 2556

4 มีนาคม 2557 (ไตรมาส 4)
19 กันยายน 2556 (ไตรมาส 3)
9 กันยายน 2556 (ไตรมาส 2)
27 พฤษภาคม 2556 (ไตรมาส 1)