ข้อมูลนำเสนอผู้ลงทุน

ข้อมูลผลการดำเนินงานนำเสนอแก่นักลงทุนในงานบริษัทจดทะเบียนพบผู้ลงทุนที่จัดขึ้นโดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปี 2562

22 สิงหาคม 2562 (ไตรมาส 2)
29 พฤษภาคม 2562 (ไตรมาส 1)

ปี 2561

19 มีนาคม 2562 (ไตรมาส 4)
21 พฤศจิกายน 2561 (ไตรมาส 3)
24 สิงหาคม 2561 (ไตรมาส 2)
21 พฤษภาคม 2561 (ไตรมาส 1)

ปี 2560

6 มีนาคม 2561 (ไตรมาส 4)
23 พฤศจิกายน 2560 (ไตรมาส 3)
31 สิงหาคม 2560 (ไตรมาส 2)
31 พฤษภาคม 2560 (ไตรมาส 1)

ปี 2559

28 มีนาคม 2560 (ไตรมาส 4)
17 พฤศจิกายน 2559 (ไตรมาส 3)
25 สิงหาคม 2559 (ไตรมาส 2)
6 มิถุนายน 2559 (ไตรมาส 1)

ปี 2558

9 มีนาคม 2559 (ไตรมาส 4)
23 พฤศจิกายน 2558 (ไตรมาส 3)
3 กันยายน 2558 (ไตรมาส 2)
20 พฤษภาคม 2558 (ไตรมาส 1)

ปี 2557

9 มีนาคม 2558 (ไตรมาส 4)
17 พฤศจิกายน 2557 (ไตรมาส 3)
18 สิงหาคม 2557 (ไตรมาส 2)
19 พฤษภาคม 2557 (ไตรมาส 1)

ปี 2556

4 มีนาคม 2557 (ไตรมาส 4)
19 กันยายน 2556 (ไตรมาส 3)
9 กันยายน 2556 (ไตรมาส 2)
27 พฤษภาคม 2556 (ไตรมาส 1)