โครงสร้างการถือหุ้น

รายชื่อและสัดส่วนการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นสูงสุด 10 รายแรก

 

ณ วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด วันที่ 11 มีนาคม 2564

 
(ทุนชำระแล้ว 2,105,656,044 บาท)
 
ลำดับที่ ชื่อผู้ถือหุ้น จำนวนหุ้น ร้อยละ
ของทุนจดทะเบียน
1 บริษัท เอเซียเสริมกิจ จำกัด 190,936,190 9.07%
2 บริษัท ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 178,099,980 8.46%
3 นายชาตรี โสภณพนิช 96,497,310 4.58%
4 บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) 85,780,200 4.07%
5 บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด 80,078,705 3.80%
6 นางสุชาดา ลีสวัสดิ์ตระกูล 54,758,490 2.60%
7 นางทัศนีย์ โอภาสวงการ 28,707,300 1.36%
8 ด.ญ.สิริพร โสภณพนิช 22,930,200 1.09%
9 นายวชิระ ทยานาราพร 20,000,000 0.95%
10 นายขัตติยะ โรจนตรีคูณ 19,200,200 0.91%
11 ผู้ถือหุ้นอื่น 1,328,667,669 63.10%
  ยอดรวมทุนชำระแล้ว 2,105,656,044 100.00%

ผู้ถือหุ้นสัญชาติไทย 2,053,743,955.00 97.53%
ผู้ถือหุ้นสัญชาติต่างด้าว 51,912,089.00 2.47%