รางวัลและความสำเร็จ

SET Awards

 
Best CEO Awards 2014
รางวัลผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม 2014 มอบให้ ดร. ก้องเกียรติ โอภาสวงการ ประธานกรรมการบริหาร โดยตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และวารสารการเงินธนาคาร เพื่อประกาศเกียรติคุณความเป็นผู้นำยอดเยี่ยมในการนำพาองค์กรสู่ความสำเร็จ และเป็นผู้ยึดถือหลักคุณธรรมในการบริหารองค์กร มีวิสัยทัศน์และความสามารถเชิงกลยุทธ์ ให้ความสำคัญต่อสังคมและธุรกิจ ใส่ใจกับกิจกรรมด้านนักลงทุนสัมพันธ์

 

Best Securities Company Awards 2010
เพื่อประกาศเกียรติคุณแก่บริษัทจดทะเบียนที่มี
ความสามารถในการดำเนินการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โดดเด่น


 

Best Brokerage Service Awards 2006 
มอบให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ และมีคุณภาพบริการที่ดี

 
Best Research House Awards: Retail Investor Services 2006
มอบให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีผลงานการวิเคราะห์หลักทรัพย์ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมหลักทรัพย์หลากหลาย ทันเหตุการณ์ คำแนะนำเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจลงทุน 
Best Brokerage Services Award 2005
มอบให้บริษัทหลักทรัพย์ที่มีความสามารถในการดำเนินกิจการด้านการเป็นนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์ที่โดดเด่น

 

European Asia Award

 
European Asia Award: Advisory Broker of the Year 2013
รางวัลที่ปรึกษาทางการเงินแห่งปี โดยนิตยสาร The European ประเทศอังกฤษ โดยคัดเลือกองค์กรจากทั่วภูมิภาคเอเชียที่มีคุณภาพ ความเชี่ยวชาญ และเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำเนินธุรกิจ อีกทั้งมีผลงานและศักยภาพที่โดดเด่นที่สุดในธุรกิจกลุ่มเดียวกัน
 

Alpha Southeast Asia Award

 
Best Mid-Cap Corporate Finance House Award 2011
Alpha Southeast Asia มอบให้แก่บริษัทที่มีความเป็นมืออาชีพ
และมีผลงานด้านวาณิชธนกิจโดดเด่น โดยการเป็นที่ปรึกษาให้แก่ บริษัท แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) ในการขายหุ้น 24.99% ใน บริษัท บางกอก เชน ฮอสปิทอล จำกัด (มหาชน) มูลค่ากว่า 3,500 ล้านบาท และการเป็นที่ปรึกษาในการนำบริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย


 

IAA Awards for Analysts

IAA Awards for Analyst 2020
1. รางวัลทีมวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐานที่ Cover สูงสุด
2. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม นักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน ประเภทนักลงทุนสถาบัน
    คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
3. รางวัลนักวิเคราะห์ผู้มีผลงาน Outstanding ประเภทนักลงทุนรายบุคคลและสถาบัน
    หมวดอนุพันธ์ ประเภทนักลงทุนรายบุคคล
      คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
    หมวดกลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี
      คุณนลินรัตน์ กิตติกำพลรัตน์
    หมวดกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร
      คุณเอนกพงศ์ พุทธาภิบาล
    หมวดกลุ่มบริการ
      คุณประสิทธิ์ รัตนกิจกมล
IAA Awards for Analyst 2018
1. รางวัลทีมวิเคราะห์หุ้นปัจจัยพื้นฐานที่ Cover สูงสุด
2. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่มนักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน สายนักลงทุนรายบุคคล
    คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
3. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่มบริการ สายนักลงทุนรายบุคคล 
    คุณนวลพรรณ น้อยรัชชุกร
4. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่มการเงิน สายนักลงทุนรายบุคคล

 

 
IAA Awards for Analyst 2014
รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่ม นักวิเคราะห์ทางเทคนิค


 
IAA Awards for Analyst 2013
1. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ วัสดุก่อสร้างและรับเหมา สายนักลงทุนรายบุคคล - คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
2. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่มธุรกิจการเงิน สายนักลงทุนรายบุคคล - คุณอุษณีย์ ลิ่วรัตน์
3. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมกลุ่มนักวิเคราะห์อนุพันธ์ สายนักลงทุนรายบุคคล - คุณประสิทธิ์ รัตนกิจกมล
4. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่ม นักวิเคราะห์ทางเทคนิค
 
SAA Awards for Analysts 2012
1. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่ม อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง สายผู้ลงทุนรายบุคคล - คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
2. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่ม นักวิเคราะห์อนุพันธ์ สายผู้ลงทุนสถาบัน - คุณประสิทธิ์ รัตนกิจกมล
3. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่ม นักวิเคราะห์อนุพันธ์ สายผู้ลงทุนรายบุคคล - คุณประสิทธิ์ รัตนกิจกมล
4. รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมในกลุ่ม นักกลยุทธ์ทางปัจจัยพื้นฐาน สายผู้ลงทุนรายบุคคล - คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
5. รางวัลโหวตจากสื่อมวลชน - คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม

 
  SAA Awards for Analysts 2009  
รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Property & Construction Materials โดยคุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม 
 
  SAA Awards for Analysts 2008  
รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยม กลุ่ม Property & Construction Materials โดยคุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม 
 

Best Bond Award

Best Bond Awards 2016
รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยม โดยรางวัลมอบให้ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากผู้ออกตราสารหนี้ ภาคเอกชนและนักลงทุน ในการเป็น Underwriter มีมูลค่ารวมการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวที่ขึ้นทะเบียนมีมูลค่ารวมสูงสุดในปี 2559 
Best Bond Awards 2015
รางวัลตราสารหนี้ยอดเยี่ยม โดยรางวัลมอบให้ในฐานะที่ได้รับความไว้วางใจสูงสุดจากผู้ออกตราสารหนี้ ภาคเอกชนและนักลงทุน ในการเป็น Underwriter มีมูลค่ารวมการจัดจำหน่ายตราสารหนี้ภาคเอกชนระยะยาวที่ขึ้นทะเบียนมีมูลค่ารวมสูงสุดในปี 2558
 

Best Bond Securities Firm

 
Best Bond Securities Firm 2011 
โดย
สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย (ThaiBMA) รางวัลดีเด่นสำหรับบริษัทหลักทรัพย์ที่มีความโดดเด่นในตลาดตราสารหนี้ทั้งในตลาดแรก และตลาดรอง ตลอดจนความร่วมมือในการพัฒนาตลาดตราสารหนี้ในทุกด้าน จัดขึ้นเพื่อเป็นรางวัลที่มอบให้แก่ผู้ออกตราสารหนี้และสถาบันการเงินที่ทำธุรกรรมในตลาดตราสารหนี้

Asia Best Analysts

Asia's Best Analysts 2014
รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2014 โดย The Wall Street Journal ร่วมกับ FactSet ผู้นำในการจัดหาข้อมูลทางการเงินแก่นักลงทุนอาชีพชั้นนำทั่วโลก คัดเลือกนักวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยดูจากผลงานการคัดเลือกหุ้นที่แนะนำในรอบปีที่ผ่านมา ครอบคลุม 21 กลุ่มอุตสาหกรรม ใน 10 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย และออสเตรเลีย

รางวัลมอบให้แก่ คุณนวลพรรณ น้อยรัชชุกร ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด
 
Asia's Best Analysts 2011
รางวัลนักวิเคราะห์ยอดเยี่ยมแห่งเอเชีย ประจำปี 2011 โดย The Wall Street Journal ร่วมกับ FactSet ผู้นำในการจัดหาข้อมูลทางการเงินแก่นักลงทุนอาชีพชั้นนำทั่วโลก คัดเลือกนักวิเคราะห์หลักทรัพย์โดยดูจากผลงานการคัดเลือกหุ้นที่แนะนำในรอบปีที่ผ่านมา ครอบคลุม 21 กลุ่มอุตสาหกรรม ใน 10 ประเทศ ได้แก่ จีน ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี ไต้หวัน ไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินเดีย และออสเตรเลีย

รางวัลมอบให้แก่ คุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม ฝ่ายวิจัย บริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด 


 

Country Awards for Achievement

 
Country Awards for Achievement 2005
รางวัลที่มอบโดยนิตยสาร Finance Asia เพื่อมอบให้กับบริษัทที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินกิจการในด้านต่างๆ
 

The Money Channel Award

The Money Channel Award 2017
รางวัลสุดยอดนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ยอดนิยม โดยคุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม
The Money Channel Award 2016
รางวัลสุดยอดนักวิเคราะห์หลักทรัพย์ยอดนิยม โดยคุณเทิดศักดิ์ ทวีธีระธรรม