รายงานประจำปี 2561

ค้นหา
รายงานประจำปี 2561 (ฉบับเต็ม)
Chapter 1 : สรุปข้อมูลทางการเงิน
Chapter 2 : อัตราส่วนทางการเงิน
Chapter 3 : สารจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
Chapter 4 : วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
Chapter 5 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร
Chapter 6 : ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Chapter 7 : โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
Chapter 8 : การประกอบธุรกิจในปี 2561
Chapter 9 : ภาวะการแข่งขัน
Chapter 10 : ปัจจัยความเสี่ยง
Chapter 11 : ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย
Chapter 12 : ผู้ถือหุ้น
Chapter 13 : นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Chapter 14 : โครงสร้างการจัดการ
Chapter 15 : การกำกับดูแลกิจการ
Chapter 16 : ความรับผิดชอบต่อสังคม
Chapter 17 : การควบคุมภายใน และการบริหาร
Chapter 18: รายการระหว่างกัน
Chapter 19 : การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
Chapter 20 : รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
Chapter 21 : รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Chapter 22 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Chapter 23 : งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
Chapter 24 : ที่อยู่สำนักงานสาขาของบริษัทหลักทรัพย์ เอเซีย พลัส จำกัด