รายงานประจำปี 2551

ค้นหา
รายงานประจำปี 2551 (ฉบับเต็ม)
Chapter 1: สรุปข้อมูลทางการเงิน
Chapter 2: อัตราส่วนทางการเงิน
Chapter 3: สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
Chapter 4: รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
Chapter 5: ผังองค์กร
Chapter 6: วิสัยทัศน์
Chapter 7: เป้าหมายการดำเนินธุรกิจ
Chapter 8: ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย
Chapter 9: การประกอบธุรกิจในปี 2551
Chapter 10: ภาวะการแข่งขัน
Chapter 11 กิจกรรมเพื่อสังคม ปี 2551
Chapter 12: ปัจจัยความเสี่ยง
Chapter 13: โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
Chapter 14: ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
Chapter 15: การกำกับดูแลกิจการ
Chapter 16: รายการระหว่างกัน
Chapter 17: คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Chapter 18: รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
Chapter 19: รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Chapter 20: รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Chapter 21: งบการเงิน
Chapter 22: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
Chapter 23: ที่อยู่สำนักงานสาขา