รายงานประจำปี 2556

ค้นหา
รายงานประจำปี 2556 (ฉบับเต็ม)
Chapter 1 : สรุปข้อมูลทางการเงิน
Chapter 2 : อัตราส่วนทางการเงิน
Chapter 3 : สารจากประธานกรรมการ และประธานกรรมการบริหาร
Chapter 4 : วิสัยทัศน์ พันธกิจ
Chapter 5 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ และผู้บริหาร
Chapter 7 : การเปลี่ยนแปลงและพัฒนาการที่สำคัญ
Chapter 6 : ภาพรวมการประกอบธุรกิจ
Chapter 8 : โครงสร้างการถือหุ้นของบริษัท
Chapter 9 : โครงสร้างรายได้ของบริษัทและบริษัทย่อย
Chapter 10 : การประกอบธุรกิจในปี 2556
Chapter 11: ภาวะการแข่งขัน
Chapter 12 : ปัจจัยความเสี่ยง
Chapter 13 : ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย
Chapter 14 : ผู้ถือหุ้น
Chapter 15 : นโยบายการจ่ายเงินปันผล
Chapter 16 : ผังองค์กร
Chapter 17 : โครงสร้างการจัดการ
Chapter 18 : การกำกับดูแลกิจการ
Chapter 19 : ความรับผิดชอบต่อสังคม
Chapter 20 : การควบคุมภายใน และการบริหารจัดการความเสี่ยง
Chapter 21: รายการระหว่างกัน
Chapter 22 : การวิเคราะห์และคำอธิบายของฝ่ายจัดการ
Chapter 23 : รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
Chapter 24 : รายงานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
Chapter 25 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Chapter 26 : งบการเงิน และหมายเหตุประกอบงบการเงิน
Chapter 27 : ที่อยู่สำนักงานสาขา