รายงานประจำปี 2553

ค้นหา
รายงานประจำปี 2553 (ฉบับเต็ม)
Chapter 1 : สรุปข้อมูลทางการเงิน
Chapter 2 : อัตราส่วนทางการเงิน
Chapter 3 : สารจากประธานกรรมการและประธานกรรมการบริหาร
Chapter 4 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหาร
Chapter 5 : ผังองค์กร
Chapter 6 : วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
Chapter 7 : ข้อมูลทั่วไปของบริษัทและบริษัทย่อย
Chapter 8 : การประกอบธุรกิจในปี 2553
Chapter 9 : ภาวะการแข่งขัน
Chapter 10 : กิจกรรมเพื่อสังคมปี 2553 (CSR)
Chapter 11: ปัจจัยความเสี่ยง
Chapter 12 : โครงสร้างการถือหุ้น และการจัดการ
Chapter 13 : ค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร
Chapter 14 : การกำกับดูแลกิจการ
Chapter 15 : รายการระหว่างกัน
Chapter 16 : คำอธิบายและการวิเคราะห์ของฝ่ายจัดการ
Chapter 17 : รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงิน
Chapter 18 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ
Chapter 19 : รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
Chapter 20 : Financial Statements
Chapter 21: ค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี
Chapter 22 : ที่อยู่สำนักงานสาขา