นายชาลี โสภณพนิช
ประธานกรรมการ
กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
กรรมการสรรหา
นายก้องเกียรติ โอภาสวงการ
ประธานกรรมการบริหาร
(กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
กรรมการสรรหา
นายไมเคิล เดวิด โรเบิร์ตส
กรรมการอิสระ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายวิรัช อภิเมธีธำรง
กรรมการอิสระ
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ
กรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายโสภณ บุณยรัตพันธุ์
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
กรรมการพิจารณาค่าตอบแทน
กรรมการสรรหา
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
นายสาธิต ชาญเชาวน์กุล
กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ
ประธานคณะกรรมการสรรหา
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นางณินทิรา โสภณพนิช
กรรมการ
ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร
นายพัชร สุระจรัส
กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
กรรมการบริหารความเสี่ยง
นายพิทเยนท์ อัศวนิก
กรรมการบริหาร (กรรมการผู้มีอำนาจลงนาม)
ประธานเจ้าหน้าที่การเงิน
นายสุทธิรักษ์ โหตกษาปน์กุล
เลขานุการบริษัท