แบบ 56-1 ประจำปี 2558

ค้นหา
แบบ 56-1 (ฉบับเต็ม)
Chapter 1 : การประกอบธุรกิจ
Chapter 2 : การจัดการและการกำกับดูแลกิจการ
Chapter 3 : ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
Chapter 4 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
Chapter 5 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจควบคุม และเลขานุการบริษัท
Chapter 6 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
Chapter 7 : รายละเอียดเกี่ยวกับผู้บริหารฝ่ายกำกับและตรวจสอบ
Chapter 8 : รายละเอียดเกี่ยวกับรายการประเมินราคาทรัพย์สิน
Chapter 9 : รายงานคณะกรรมการตรวจสอบ