แบบ 56-1 ประจำปี 2553

ค้นหา
แบบ 56-1 (ฉบับเต็ม)
Chapter 1 : ข้อมูลทั่วไป
Chapter 2 : ปัจจัยความเสี่ยง
Chapter 3 : ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Chapter 4 : การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์
Chapter 5 : ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ
Chapter 6 : ข้อพิพาททางกฎหมาย
Chapter 7 : โครงสร้างเงินทุน
Chapter 8 : การจัดการ
Chapter 9 : การควบคุมภายใน
Chapter 10 : รายการระหว่างกัน
Chapter 11: ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
Chapter 12 : ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง
Chapter 13 : การรับรองความถูกต้องของข้อมูล
Chapter 14 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการ ผู้บริหารและผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท
Chapter 15 : รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย
Chapter 16 : รายงานของคณะกรรมการตรวจสอบ